Poučení spotřebitele

Společnost Win Win Solutions a.s., IČO: 066 109 35 se sídlem kpt. Nálepky 962/13, 779 00 Olomouc zapsaná u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. B 10991 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, tímto v souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. f), g) a j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže sděluje příslušné údaje včetně formuláře pro odstoupení od smlouvy:


POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“

1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy“.

1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat (Win Win Solutions a.s., sídlem kpt. Nálepky 962/13, 779 00 Olomouc, IČO 066 109 35, email: info@winwinsolutions.cz) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

2. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

2.1 „Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

2.2 „Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začaly během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.“.

Formulář pro odstoupení od smlouvy:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

– Adresát (Win Win Solutions a.s., sídlem kpt. Nálepky 962/13, 779 00 Olomouc, IČO 066 109 35, email: info@winwinsolutions.cz):

– Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

– Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

– Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

– Adresa spotřebitele/spotřebitelů

– Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

– Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.


Poučení

Společnost Win Win Solutions a.s., sídlem kpt. Nálepky 962/13, 779 00 Olomouc, IČO 066 109 35 (dále jako „Společnost“) tímto poučuje spotřebitele, že je v případě sporu se Společností oprávněn se domáhat svého práva na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Spotřebitel má možnost obrátit se se svou stížností ohledně způsobu poskytování Platebních služeb také na finančního arbitra, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha, www.finarbitr.cz, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení sporů Smluvních stran týkajících se Platebních služeb.

Reklamace a stížnosti a postup jejich řešení naleznete v obchodních podmínkách společnosti Win Win Solutions a.s. dostupných na stránce Dokumenty.