Poučení spotřebitele

Společnost Win Win Solutions s.r.o., sídlem kpt. Nálepky 962/13, 779 00 Olomouc, IČO 05643228, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 68684 tímto v souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. f), g) a j) zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže sděluje příslušné údaje včetně formuláře pro odstoupení od smlouvy:


Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“

1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy“.

1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat (Win Win Solutions s.r.o., sídlem kpt. Nálepky 962/13, 779 00 Olomouc, IČO 05643228, email: info@winwinsolutions.cz) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 „Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

2.2 „Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začaly během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.“.

Formulář pro odstoupení od smlouvy:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

– Adresát (Win Win Solutions s.r.o., sídlem kpt. Nálepky 962/13, 779 00 Olomouc, IČO 05643228, email: info@winwinsolutions.cz):

– Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

– Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

– Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

– Adresa spotřebitele/spotřebitelů

– Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

– Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.


Poučení

Společnost Win Win Solutions s.r.o., sídlem kpt. Nálepky 962/13, 779 00 Olomouc, IČO 05643228 (dále jako „podnikatel“) tímto poučuje spotřebitele, že je v případě sporu s podnikatelem oprávněn se domáhat svého práva na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Toto právo se uplatňuje návrhem podaným podle ustanovení § 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, k následující instituci: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, Praha 2 – Nové Město, 120 00, webové stránky: http://www.coi.cz. Veškeré podrobnosti ohledně mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na uvedených webových stránkách České obchodní inspekce.

Odkaz ke stažení citovaného zákona

Odkaz výkladu ochrany spotřebitele